هیئت نظار افغان یونایتد بانک از اتباع برجسته داخلی و کارمندان اسبق بانک ها که در زمینه بانکداری تجربه بین المللی دارند، تشکیل گردیده است. این هیئت توانایی ارائه هدایت و راهنمایی برای هیئت رهبری بانک را داشته تا آنها فعالیت های بانک را محتاطانه انجام داده بتواند.

پس – از تغیر مالکیت بانک، بنا بر هدایت د افغانستان بانک، هیئت نظار توسط مالکین جدیداً تشکیل گردید که از بخش های مختلف افراد در این هیئت شرکت دارند.

آقای پرادیپ وورا

عضو

به زودی